Doniraj

Doniraj

Donirati možeš pomoću opće uplatnice ili preko internet bankarstva, uz unos sljedećih podataka:

Broj računa primatelja ( GLAVNI RAČUN ):  HHR5123400091111129267

Primatelj: Zelena alternativa – održivi razvoj Hrvatske, Zagreb

Model: HR67

Poziv na broj primatelja: OIB uplatitelja

Opis plaćanja:  Donacija od _______________ (ime i prezime uplatitelj/ice/a ili naziv pravne osobe)  nazi

 

U polju Poziv na broj odobrenja je potrebno unijeti OIB donator/ice/a (fizičke ili pravne osobe) jer su anonimne donacije zabranjene i prihod su državnog proračuna.

 

Prema Članku 22. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe sve anonimne donacije moraju u roku od 8 dana biti prijavljene Državnom uredu za reviziju, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

Zelena alternativa – ORaH će svako/j/m donator/ici/u dostaviti pisanu potvrdu o uplati donacije.

Najljepše zahvaljujemo na podršci!

 

Uvjeti doniranja

Donacije podliježu odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13) . Molimo Vas da se prije doniranja upoznate s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe koje se odnose na javnu dostupnost podataka o donatorima te iznos sredstava koje možete donirati.

Izdvajamo sljedeće članke:

Članak 2.

Političke stranke mogu radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, odnosno članskog doprinosa, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Članak 10., st. 2.

Dobrovoljnim prilozima (u daljnjem tekstu: donacije), u smislu ovoga Zakona, smatraju se povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku,  članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača te nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe.

Članak 11.

Fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.
Donacije u novcu donator uplaćuje na središnji račun političke stranke.

Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna u kalendarskoj godini

Članak 22.

Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, odnosno donacije za koje se bez dodatnih radnji ne može sa sigurnošću utvrditi donator (npr. donacije putem SMS poruka, telefonskih govornih automata).